Programa de enseñaza de Sanfeng Pai

Wudang Quan

Jiben Quan (Forma básica) 基本

Fuhu Quan (Puño del Tigre) 伏虎拳

Longhua Quan (Puño del Dragón) 龙华拳

Baji Quan (Ocho Supremos) 八极拳

 

Taiji Quan

Taiji Quan 18 太极十八

Taiji Quan 13 太极十三

Taiji Quan 28 太极二十八式

Taiji Quan 108 太极百零八式

 

Taiyi (Liangyi)

Taihe Quan (Forma de la Gran Armonía) 太和拳

Taiyi Wuxing Quan (Forma de Cinco Elementos) 太乙五行拳

Taiyi Xuanwu Quan (Forma del Guerrero Xuanwu) 太乙玄武拳

 

Longxing Bagua Zhang (Bagua del Dragón) 龙行八卦掌

                                                                                              

 

Formas de Espada                                                                                                

Taiji Jian 64 (Espada de Taiji) 太极剑六十四式

Long Hua Jian (Espada del Dragón) 龙华剑

Taiyi Xuanmen Jian (Espada de Xuanmen) 太乙玄门剑

Baxian Jian (Espada de los Ocho Inmortales) 八仙

Dan Jian (Espada del Elixir)

 

Otras armas

Fu Chen (Cola de Caballo) 太乙拂

Qian Kun Taiyi Shan (Abanico) 乾坤太乙扇

Baxian Gun (Palo de los Ocho Inmortales) 八仙棍

Ziwu Qiang (Lanza) 子午

Chunqiu Dao (Pudao, Sable Chunqiu) 春秋大刀

 

Qigong

 

Wuxing Qigong (Cinco Animales) 武当五行气功

Wudang BaduanJin (8 Brocados de Seda) 武当八段气功

Hexing Zhuang Gong (Qigong de la Grulla) 鹤行桩功气 

Wudang Dan Fang Baduanjin 武当丹房八段气功