Sanfeng Pai teaching program

Wudang Quan

Jiben Quan (Basics form) 基本

Fuhu Quan (Taming the Tiger) 伏虎拳

Longhua Quan (Subduing the Dragoon) 龙华拳

Baji Quan (Eight Extremes) 八极拳

 

Taiji Quan

Taiji Quan 18 太极十八

Taiji Quan 13 太极十三

Taiji Quan 28 太极二十八式

Taiji Quan 108 太极百零八式

 

Taiyi (Liangyi)

Taihe Quan (Great Harmony) 太和拳

Taiyi Wuxing Quan (Five Elements) 太乙五行拳

Taiyi Xuanwu Quan (Xuanwu warrior) 太乙玄武拳

 

Longxing Bagua Zhang (Dragon Bagua) 龙行八卦掌

                                                                                              

 

Sword Forms                                                                                                 

Taiji Jian 64 (Taiji Sword) 太极剑六十四式

Long Hua Jian (Dragon Sword) 龙华剑

Taiyi Xuanmen Jian (Xuanmen Sword) 太乙玄门剑

Baxian Jian (Eight Inmortals Sword) 八仙

Dan Jian (Elixir Sword)

 

Other Weapons

Fu Chen (Horsetail Whisk) 太乙拂

Qian Kun Taiyi Shan (Fan) 乾坤太乙扇

Baxian Gun (Eight Inmortals Staff) 八仙棍

Ziwu Qiang (Ziwu Spear) 子午

Chunqiu Dao (Pudao, Chunqiu Sabre) 春秋大刀

 

Qigong

 

Wuxing Qigong (Five Animals) 武当五行气功

Wudang BaduanJin (Eight Silk pieces) 武当八段气功

Hexing Zhuang Gong (Crane Qigong) 鹤行桩功气 

Wudang Dan Fang Baduanjin (Eight Pieces seated) 武当丹房八段气功